Privacyverklaring

Privacy verklaring Romijn Schilderbedrijf en Romijn Verf en Wonen

Romijn Schilderbedrijf en Romijn Verf en Wonen hecht veel waarde aan uw privacy. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verwerken, waarom we dat doen en hoe we daar mee omgaan.

Ons privacy beleid voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en is van toepassing op alle diensten van Romijn Schilderbedrijf en Romijn Verf en Wonen. Door gebruik te maken van onze diensten gaat u een overeenkomst met ons aan, waarmee u aangeeft kennis te hebben genomen van deze Privacy Verklaring en geeft u aan daarmee in te stemmen. Onze medewerkers gaan zorgvuldig om met uw gegevens en houden zich aan de geheimhoudingsplicht.

Met welk doel verzamelen en verwerken wij persoonlijke gegevens

Romijn Schilderbedrijf en Romijn Verf en Wonen respecteert de privacy van haar klanten en verwerkt uitsluitend gegevens die nodig zijn om onze werkzaamheden uit te voeren. Wij gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden. De gegevens worden opgeslagen op door ons beveiligde servers of die van een derde partij, met wie wij een verwerkersovereenkomst zijn aangegaan.

Bedrijfsuitvoering

Wanneer u gebruik wilt maken van onze diensten vragen we u persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om onze relatie met u vast te leggen, met u te communiceren, onze werkzaamheden uit te kunnen voeren en onze administratieve handelingen te kunnen verrichten. 

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren.

Gegevens uitwisseling met derden

 Uw gegevens worden niet gedeeld met derden tenzij daar een wettelijke grond voor is, er een dringende of gewichtige reden voor is, of indien u ons daar toestemming voor geeft. Zo kan er gegevensuitwisseling plaats vinden met een derde partij voor het uitvoeren van de werkzaamheden, met overheidsinstanties voor het aanvragen van benodigde vergunningen.

Inzagerecht en wijziging van persoonsgegevens

De Algemene Verordening Gegevensbescherming regelt het recht om gegevens te kunnen inzien of te kunnen wijzigen. Op uw verzoek zullen wij u informeren over persoonsgegevens waarover wij beschikken, de herkomst ervan en waarom wij deze gegevens verwerken. Wij zullen ook vermelden aan welke derde partij uw gegevens zijn verstrekt.

Indien blijkt dat uw gegevens niet juist of volledig zijn, zullen wij dat op uw verzoek wijzigen. Indien u van mening bent dat wij beschikken over gegevens die wij niet nodig hebben, dan zullen wij die verwijderen, tenzij deze gegevens nodig zijn voor onze dienstverlening of vanwege een wettelijke grondslag.

Romijn Schilderbedrijf en Romijn Verf en Wonen zal binnen een wettelijke termijn van 4 weken reageren op uw verzoek tot inzage of verwijdering van gegevens.

Bewaartermijnen

Romijn Schilderbedrijf en Romijn Verf en Wonen bewaart gegevens niet langer dan nodig is en hanteert bewaartermijnen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor fiscale gegevens wordt de wettelijke termijn van 7 jaar gehanteerd. Persoonlijke gegevens worden bewaard zolang u klant van ons bent of tot u ons verzoekt uw gegevens te verwijderen.

Contact

Indien u vragen heeft over deze privacy verklaring of uw rechten als betrokkene wilt uitoefenen, dan kunt u mailen naar info@romijn-schildersbedrijf.nl

Mocht u van mening zijn dat wij, ondanks alle getroffen maatregelen, niet zorgvuldig met uw persoonsgegevens zijn omgegaan, dan kunt u daarover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl, telefoon 0900-2001201.

Wijzigingen in deze privacy verklaring

Romijn Schilderbedrijf en Romijn Verf en Wonen behoudt zich het recht voor om dit privacy geleid op elk moment te wijzigen. Wijzigingen en verduidelijkingen zullen onmiddellijk van kracht zijn na plaatsing van deze vernieuwde versie van het privacy beleid op onze website.